HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HỘ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC VÕ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC NĂM HỌC 2019 - 2020

 
            Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của Lịch sử, Võ cổ truyền Việt Nam vẫntồn tại và phát triển dưới nhiều hình thức và cách thức khác nhau, được truyền bá và lưu giữ từ đời này qua đời khác trong mỗi gia đình, dòng tộc. Võ cổ truyền Việt Nam đã thấm sâu vào máu thịt, vào tư tưởng, vào hành động của mọi người và đã trở thành một mảng văn hóa tinh thần đầy tự hào của nhiều thế hệ người Việt Nam.Với chủ trương “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế”. Một nhiệm vụ quan trọng của trường Tiểu học Phú Hộ trong năm học 2019 -2020, tổ chức dạy võ cho học sinh khối 1,2,3,4,5 lồng ghép vào chương trình môn thể dục, các buổi hoạt động giữa giờ.