Videoclip hướng dẫn các học sinh, thầy cô, phụ huynh những nội dung cần thiết để Phòng, chống dịchCovid-19